Aktuāli

Salaspils pirmsskolu pedagogu pieredzes skola PII “Daugaviņa”

2024. gada 18.aprīlī Salaspils PII “Daugaviņa” tika organizēts pieredzes apmaiņas pasākums Salaspils pirmsskolu skolotājām “Metodes un paņēmieni jaunākā vecuma bērnu valodas attīstīšanā”. 

Rīta cēlienā, viesiem bija iespēja vērot pedagoģisko procesu un valodas attīstīšana paņēmienus divās jaunākā vecuma bērnu grupās: 2-3 gadīgo bērnu grupā rotaļnodarbība notika par mēneša tēmu “Dūc mazi kukainīši”, savukārt 3-4 gadīgo bērnu grupā – par tēmām “Dabas atmoda. Kukaiņi”. 

Tā kā šajā mācību gadā viens no gada uzdevumiem ir valodas jomas akcentēšana, tad liels uzsvars tiek likts uz latviešu valodas prasmju apgūšanu izmantojot dažādas metodes un metodiskos materiālus.

  • mācību saturā iekļaujot valodas vingrinājumus un pirkstiņspēles.
  • izvietojot dažādas atgādnes iekārtojot grupas vidi un mācību centrus.
  • valodas jomas materiālās bāzes papildināšanu ar pedagogu gatavotiem atbalsta materiāliem (darba lapām, mācību satura diferencēšanai atbilstoši izvirzītajiem mēneša sasniedzamajiem rezultātiem un tēmai).

Iestādes vadītāja  Inga Ģēģere iepazīstināja viesus ar bērnudārza vidi, mācību centriem. Lasīja lekciju par “Montesori praktiskās dzīves uzdevumiem”, sniedza ieskatu par bērnu valodas attīstīšanas iespējām un daudzveidību, sniedza ierosmes jaunajiem pedagogiem izvēloties mācību materiālus.

Audzinātāja Sintija Brīkše demonstrēja pašas gatavotos mācību materiālus valodas attīstīšanai. Sniedza rekomendācijas par populārākajām mazuļu agrīnas valodas attīstīšanas metodēm.

Pēc vērotajām nodarbībām bija lieliska iespēja uzklausīt viesu atsauksmes par vērotajām nodarbībām. Pārliecinājāmies, cik liela nozīme ir bērnu praktiskām darbībām ikdienā un sistemātiska un jēgpilna mācību procesa plānošanai. Guvām pozitīvu apstiprinājumu sava darba kvalitātei un iedvesmu turpmākam darbam.

Tikai sistemātisks ikdienas darbs, atkārtošana, izskaidrošana un klausīšanās spēj palīdzēt bērniem veiksmīgi apgūt latviešu valodu.

Iestādes vadītāja uzsvēra, ka labu rezultātu sasniegšanā liela nozīme ir labai, radošai sadarbībai un komandas darbam.

Vadītājas vietniece izglītības jomā Lolita Krole