Atbalsta personāls

PII „Daugaviņa”
Iestādes speciālistu pieņemšanas laiki

Nr.p.k.  Speciālists Vārds, uzvārds Darba laiks
1. Logopēds Inga Ģēģere Otrdiena 9.00-12.00
Ceturtdiena 9.00-12.00
2. Logopēds Larisa Kacko Trešdiena 15.00-18.00
Piektdiena 15.00-18.00
3. Speciālais pedagogs Karīna Reča Otrdiena 9.00-18.00
Trešdiena 9.00-18.00
4. Psiholoģe Valentīna Barkanceva Pirmdiena 9.00-12.00

Piektdiena15.00-18.00

Atbalsta sniegšana Salaspils PII “Daugaviņa”

Salaspils novada PII “Daugaviņā” ir iespēja saņemt kvalitatīvu atbalstu bērniem ar skaņu izrunas grūtības vai mācīšanas grūtībām.

Mūsu iestāde īsteno trīs izglītības programmas: vispārējā pirmskolas izglītības un audzināšanas programma latviešu valodā; speciālās izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem; speciālās izglītības programma izglītojamiem ar jauktajiem traucējumiem.

Iestādē bērniem sniedz atbalstu speciālais pedagogs, psihologs un 3 logopēdi. Mūsu speciālisti var sniegt palīdzību bērniem no 3 gadu vecuma. Ja bērnam ir piešķirta speciāla izglītības programma viņam ir iespēja apmeklēt speciālā pedagoga un logopēda nodarbības vairāk nekā 2 reizes nedēļā. Bērniem ar speciālo programmu tiek sastādīts individuālais  apmācību plāns, kurš palīdz apgūt izglītības programmu pēc viņa spējam un prasmēm.

Psihologs izvērtē bērna intelektuālās spējas un bērnu gatavību skolai. Dod rekomendācijas pedagogiem un konsultē vecākus par bērnu spējām. Sniedz ieteikumus, kā palīdzēt bērniem adaptēties izglītības iestādē un drošāk justies sabiedrībā. Sagatavo bērnu raksturojumus uz medicīniski pedagoģisko komisiju. Vada lekcijas vecākiem par audzināšanas un izglītošanas tēmām.

Logopēds izvērtē bērna valodas spējas, veic koriģējošo darbu novēršot skaņu izrunas traucējumus un veicina valodas apguvi. Sagatavo bērnu raksturojumus uz medicīniski pedagoģisko komisiju. Konsultē vecākus un pedagogus par bērna valodas prasmēm, nepieciešamo atbalstu un dod ieteikumus valodas jomā.

Speciālais pedagogs strādā ar bērniem kuriem ir piešķirta speciālā izglītības programma ar valodas traucējumiem vai ar jauktiem attīstības traucējumiem. Pedagogs izvērtē bērna spējas mācību jomās. Speciālais pedagogs sniedz bērniem atbalstu mācībās un dažādu uzdevumu veikšanā.

Mūsu izglītības iestādē bērniem ir iespēja apmeklēt  individuālas nodarbības vai nodarbības nelielās grupās pie speciālistiem. Speciālisti nodarbībās ar bērniem izmanto Montesori materiālus, bērniem tiek piedāvāti materiāli ar praktiskās dzīves vingrinājumiem, sajūtu materiāli, matemātikas un valodas materiāli. Ir speciāli pielāgoti mācību materiāli mācību procesa pilnveidošanai, lielā izvēlē tiek piedāvāti dabas materiāli:  kastaņi, zīles, pupas, lapas  u.c. Izglītojamie ar interesi darbojas ar speciālistiem. Pusgada laikā bērniem ir vērojama sasniegumu dinamikas attīstība. Bērni ar valodas vai mācību problēmām kļūts drošāki, aktīvāki un mācīties griboši. Strādājot vienotā komandā, visi pedagogi un speciālisti maksimāli sniedz nepieciešamo  atbalstu  bērnam.