Autora arhīvs

Ekskursija uz Botānisko dārzu.

Saulainajā un siltajā 22.septembrī grupa “Bitītes”  devās ekskursijā uz Botānisko dārzu. Bērni šo notikumu gaidīja “veselu” nedēļu.
Botāniskajā dārzā  teritorijā  ieejot mūs patīkami pārsteidz krāšņās dālijas. Mēs apskatījām dāliju krāsas, salīdzinājām augu augstumus, daudzas bija garākas un augstākas par bērniem un skolotājām.  Bijām piegājuši klāt lielajam ozolam, apgājām tam apkārt, sajutām stumbra raupjumu, uzliekot  rociņas uz ozola  stumbram. Apskatījām un nosaucām tur redzētos kokus.
Devāmies apskatīt plāksnes ar dažādu lapu formu paraugiem, izlasījām nosaukumus un uzzinājām, ka koku lapām ir daudz  dažādu formu. Tad vēl no plāksnēm līdz eglei nosoļojām 100 soļus.
Rožu dārzā bērni sajuta ziedu smaržas, cita roze smaržoja mazāk, cita vairāk .
Oranžērijā bērni priecājās par zivtiņām un bruņurupučiem kuri dzīvoja ūdenī. Bērni brīnījās par dažāda lieluma kaktusiem. Viņi redzēja citrusaugus un mēģināja saskaitīt to augļus. Viņi klausījās putnu balsīs un vēroja tos, patika krāsainie papagaiļi. Vēl viņi redzēja kukaiņu foto izstādi.
Redzot uz asfalta uzzīmētos ziedus, uzspēlējām spēli “ieej ziedu krāsu līkloci”. Izgājām vēl cauri tūju alejai.
Bērni ar jauniem iespaidiem devās atpakaļ uz bērnudārzu un visu mājupceļu savstarpēji stāstīja viens otram ko bija redzējuši, dzirdējuši un piedzīvojuši.
Pirmsskolas skolotāja Andra Ozoliņa
22.09.2023.

PII DAUGAVIŅA 50

Maija nogalē tika atzīmēta Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” 50 gadu jubileja.

    Atskats uz iestādes vēsturi: 1973. gadā Sauriešu būvmateriālu kombināts bija izraudzījies skaistāko vietu Daugavas krastā, tur  tika uzcelta gaiša un mājīga celtne – bērnudārzs, kas bija paredzēta 6 pirmsskolas grupām. Vērienīgs tās atdzimšanas process notika pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kad 1994. gadā bērnudārzu pārņēma Salaspils pašvaldība: iestādei tika dots nosaukums “Daugaviņa”, tika veikti remontdarbi, iegādātas jaunas mēbeles, sadzīves un biroja tehnika, labiekārtota un apzaļumota teritorija. Tika atvērtas grupas ar latviešu valodas apmācību.

    Nozīmīgs darba posms bija 2000. gadā, kad iestādē tika atvērtas diennakts grupas, kuras apmeklēja bērnu līdz 11 gadu vecumam. Iestādē bija gan pirmsskolas grupiņas gan skolas klases. Te otrās mājas atrada  bērni, kuriem vecāki bija nokļuvuši sociālās un materiālās grūtībās. Tieši šajā laikā iestādes darbinieki, pedagogi un skolotāju palīgi parādīja kompetenci ar savu sirds siltumu, iejūtību un spēju atbalstīt bērnus  grūtā situācijā. Mācīja viņiem savstarpējo cieņu un sadarbību,  palīdzēja apgūt skolas mācības. 

    2013. gada tika  organizēts darbs ar pašiem mazākajiem bērniem, tika atvērtas divas  1,5 gadīgo bērnu grupas. Iestādē vieni no pirmajiem Salaspilī sākām nodrošināt iekļaujošo izglītību bērniem ar speciālām vajadzībām.

     Valstī mainoties izglītības pieejai,  uzsākts īstenot kompetenču izglītību, akcentējot caurviju prasmju, vērtību un tikumu izkopšanu un sekmējot izglītojamo pašapziņas  veidošanu.  

     Iestādē 2022./2023. gadā reģistrēti 126 audzēkņi un strādā 38 darbinieki. Iestādes pamatvērtības ir kompetence, atbildība un radošums, kā arī vienots komandas darbs: tiek organizēti kopīgi svētki, koncerti un sporta pasākumi. Jau vairāk kā 10 gadus esam eko skolas dalībnieki, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un saudzējošu attieksmi pret vidi.

Visu maija mēnesi  par godu skaistajai jubilejai pirmsskolas iestādē “Daugaviņa” valdīja īsta svētku noskaņa. Pedagogi un bērni gatavojās svētku pasākumam, darbinieki veidoja  atmiņu  albumus un prezentāciju. Darbiniekus bērni bija pārsteiguši ar zīmētu portretu galeriju.

19.maijā audzēkņi un viņu vecāki tika aicināti uz koncertu “Daudz laimes “Daugaviņas” 50 gadu jubilejā!”. Tas  pavadīts ejot rotaļās kopā ar neparastiem tēliem Bitīti un Mārīti. Ar skaistām dziesmām un skanīgām balsīm koncerta dalībnieki priecēja klausītājus. Katra grupa bija sagatavojusi priekšnesumus, kurus izpildīja ar lielu aizrautību. Savus priekšnesumus demonstrēja karatē klubs “Saulkalnes sports”. Pasākuma turpinājumā bērni kopā ar vecākiem piedalījās sporta aktivitātēs, kuras organizēja iestādes sporta skolotāji. Lielu prieku bērniem sagādāja burbuļu un  piepūšamās atrakcijas.   

26.maijā notika pasākums iestādes darbiniekiem un viesiem. Iestādes  dalībniekus sveica  Salaspils  domes priekšsēdētājs R. Anspaks, izpilddirektore S. Puriņa un izpilddirektores vietniece izglītības jomā, izglītības daļas vadītāja I. Elksne. Daudz labus vēlējumus teica Salaspils pirmsskolu iestāžu vadītājas. Tika atzīmēta darbinieku atbildība bērnu izglītošanā un  pozitīvās pārmaiņas šodienas iestādes darbā. Par ilggadīgu, apzinīgu un radošu darbu “Daugaviņā” esošie darbinieki tika apbalvoti ar iestādes pateicības rakstiem.

Paldies visiem iestādes pedagogiem un tehniskajam personālam, kas vadīja bērnu soļus un bērnu domas, lai mūsu audzēkņi  varētu ar labām zināšanām un prasmēm  turpināt mācības skolā. Paldies Salaspils domei par atbalstu un bērnu vecākiem par sadarbību.

Vadītāja Inga Ģēģere

LIELDIENAS 2023.

Par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu “Daugaviņa” un “Ritenītis” darba organizāciju vasaras periodā

  1. Pamatojoties Salaspils novada domes 2023.gada 26.janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.1/2023 “Salaspils novada pašvaldības 2023.gada budžets” (prot. Nr.2., 3.§) un sakarā ar plānotiem virtuves bloka darbiem 2023.gada jūlijā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Daugaviņa” nolemtsslēgt iestādi no 2023.gada 01.jūlija līdz 2023.gada 31.jūlijam.
  2. Uz Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” remonta laiku no š.g 01.jūlija līdz š.g. 31.jūlijam nodrošināt bērnu uzņemšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē “Ritenītis”.
  3. Par vēlmi izmantot pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu vasaras periodā vecāki no 01.marta līdz 30.aprīlim iesniedz iesniegumu attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu var sūtīt uz e-pastu – pii.daugavina@salaspils.lv, iesniegumu, kas parakstīts ar roku iesniedz grupas pedagogam, kas iesniegumu reģistrē iesniegšanas brīdī!

2022./2023. mācību gads

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAS 104 TORTE
“BITĪTES”
“KĀPĒCĪŠI”
ANSAMBLIS “BURBULĪŠI”
ANSAMBLIS “BURBULĪŠI”
“KĀPĒCĪŠI”
“BITĪTES”
SVĒTKU VADĪTĀJA: “BITĪTES” AUDZINĀTĀJA ANDRA OZOLIŅA

IZSTĀDE “RUDENS RAŽA”

Kad kļavas savu lapu plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles pudurītis un krūmiņš zirneklīša tīmeklī auklē spožas rasas pērlītes. Tās noskatās, kā garām aiziet lieli un maziņi.

Klāt ir septembris ar gladiolām un spurainām asterēm kā bērni. Sākas jaunais mācību gads. Kāds tas būs, lielā mērā atkarīgs no mums katra. Mēs esam tik dažādi – gan atvērti, gan sevī noslēgušies, taču sirds dziļumos visi pazīstam biklumu, skumjas un šaubas, kad ir nepieciešams atbalsts un priecīgs saules stariņš. Šis atbalsts īpaši ir nepieciešams pašiem jaunākajiem audzēkņiem “Cālēnos”, “Rūķīšos” un “Sprīdīšos”.

Lai drošības sajūta un liels atklājumu prieks pavada visas smaidīgas meitenes un zēnus. Kopā izmēģināsim visu jauno un būsim gatavi jebkuram izaicinājumam.

Vecākiem – pacietību un izturību, sapratni un mīlestību, palīdzot bērniem iepazīst un apgūst  pašus pirmos zinību pamatus.

Jaunajā mācību gadā saglabāt 1. septembra līksmību, zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada garumā. Vecākiem, skolotājiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem – pacietību, izturību un mīlestību, palīdzot bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā.

VECĀKIEM!
JA PLĀNOJIET NENĀKT UZ BĒRNUDĀRZU VAI ESAT SASLIMUŠI, LŪDZAM PAZIŅOT PA TELEFONU 26579161, VAI e-pastu pii.daugavina.info@gmail.com, NORĀDOT BĒRNA VĀRDU, UZVĀRDU UN GRUPU. Administrācija

Uzņemšana Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” no 23.05.2020 notiek tikai attālināti.

3. uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

  • IESNIEGUMU ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ieskenētu dzimšanas apliecību;

Lai pieteiktu bērnu Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa”, vecāki uz iestādes e-pasta adresi pii.daugavina.info@gmail.com nosūta:

vai

  • nofotografētu vai ieskenētu iesniegumu un dzimšanas apliecību.

Tiem, kas dokumentus iesnieguši parakstītus ar elektronisko parakstu, klātienē dokumenti atkārtoti nav jāiesniedz!

Ārkārtas situācijai beidzoties,  vecākiem, kuri iesūtīja ieskenētus vai fotografētus dokumentus, no 10. jūnija līdz 16. jūnijam no plkst. 9:00 līdz 17:00 personīgi jāiesniedz un jāuzrāda dokumentu oriģināli:

1. iesniedz vadītājai adresētu iesniegumu ;

IR JĀPAZIŅO PAR BĒRNA ATGRIEŠANOS BĒRNU DĀRZĀ!

Valstī esošās ārkārtas situācijas dēļ, lūgums vecākiem LAICĪGI informēt iestādes darbiniekus (medmāsu, grupas pedagogu, aukli) par bērna atgriešanos bērnu dārzā pēc prombūtnes!
Kā arī paziņot par situāciju, ja bērns neierodas bērnu dārzā. 

Būsim saprotoši un palīdzēsim viens otram savu darbu organizēt pēc iespējas labāk!

Aktuāla informācija pirmsskolas izglītības iestāžu vecākiem!

Labdien!
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka pirmsskolas izglītības iestādes šobrīd netiek slēgtas. Katram vecākam ir tiesības izlemt, vai viņa bērns apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi, tieši tāpēc ir pirmsskolas izglītības iestādē jāiesniedz rakstisks apliecinājums, kurā tiek norādīts,  ka:
1) bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas,
2) bērns nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem,
3) ka kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Ja vecākiem ir iespēja citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, tad bērns pirmsskolas izglītības iestādi neapmeklē, informējot pirmsskolas izglītības iestāde vadību.
Ja pirmsskolas izglītības iestāde konstatē apzinātu nepatiesas informācijas sniegšanu, tad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pantu var iestāties administratīvā atbildība.
Ja ir pieņemts lēmums, kas ir pretrunā ar 2020. gada 12.marta  Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lūdzam nekavējoties informēt Izglītības un zinātnes ministriju par šāda lēmuma iemesliem.

Ar cieņu
Dzintra Mergupe-Kutraite
Izglītības un zinātnes ministrijas
Izglītības departamenta
eksperte
Dzintra.Mergupe-Kutraite@izm.gov.lv
tālr.:  67047817

Svarīgākā un aktuālākā informācija par “COVID-19”:
http://izm.gov.lv/
https://www.twitter.com/IZM_gov_lv/
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/
https://www.draugiem.lv/izglitibaszinatnesministrija/
https://www.flickr.com/photos/izglitibas_ministrija/