Autora arhīvs

SVEICAM BĒRNUS, VECĀKUS, IESTĀDES DARBINIEKUS UZSĀKOT JAUNO MĀCĪBU GADU!

2020. gada 1. septembrī iestādes teritorijā

KONCERTS

„SKOLAS SVĒTKI”

  • Grupai “Kāpēcīši” – plkst.9.30
  • Grupai “Zīļuki” – plkst.10.00
  • Grupai “Bitītes” – plkst.10.30

Sliktos laika apstākļos svētku brīdis notiks bērnudārza zālē, bez vecāku klātbūtnes.

“Cālēniem”, “Rūķīšiem” un “Sprīdīšiem” svētki grupiņā.

Uzņemšana Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa”  2020. gadā.

Uzņemšana Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” no 23.05.2020 notiek tikai attālināti.

3. uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

  • IESNIEGUMU ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ieskenētu dzimšanas apliecību;

Lai pieteiktu bērnu Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa”, vecāki uz iestādes e-pasta adresi pii.daugavina.info@gmail.com nosūta:

vai

  • nofotografētu vai ieskenētu iesniegumu un dzimšanas apliecību.

Tiem, kas dokumentus iesnieguši parakstītus ar elektronisko parakstu, klātienē dokumenti atkārtoti nav jāiesniedz!

Ārkārtas situācijai beidzoties,  vecākiem, kuri iesūtīja ieskenētus vai fotografētus dokumentus, no 10. jūnija līdz 16. jūnijam no plkst. 9:00 līdz 17:00 personīgi jāiesniedz un jāuzrāda dokumentu oriģināli:

1. iesniedz vadītājai adresētu iesniegumu ;

2. uzrāda bērna dzimšanas apliecību;

Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) jāiesniedz pirmsskolā klātienē līdz 31.augustam.

Vasaras saulgrieži PII “Daugaviņā”

IESNIEGUMS VASARAI!

Pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas, saistībā ar Covid-19 izplatību, ar 30.04.2020 Salaspils domes sēdes lēmumu jautājumā „Par izmaiņām pašvaldībā pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklēšanas kartību 2020. gada vasaras periodā” un izpilddirektora rīkojumu nr. ADM/1-25/20/130, no 07.05.2020,  noteikts:
nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību atbilstoši vispārējai kārtībai, kas nosaka, ka:

  • pirmsskolas iestāde „ Daugaviņa” strādās visus vasaras mēnešus;
  • Grāmatvedība izrakstīs  vecākiem rēķinus pēc faktiskā apmeklējuma, atbilstoši vispārējai kārtībai.

    Lai nodrošinātu bērnu grupu komplektēšanu jūnija mēnesī, lūdzu, līdz š.g. 20. maijam sniedziet informāciju par nepieciešamību apmeklēt PII „Daugaviņa”  aizpildot iesniegumu,  kurā tiek norādītas konkrētās apmeklējuma dienas.

Iesniegumu aizpilda elektroniski ŠEIT vai papīra formātā, kuru iesniedz  iestādes vadītājai vai iestādes vadītājas vietniekam.

IR JĀPAZIŅO PAR BĒRNA ATGRIEŠANOS BĒRNU DĀRZĀ!

Valstī esošās ārkārtas situācijas dēļ, lūgums vecākiem LAICĪGI informēt iestādes darbiniekus (medmāsu, grupas pedagogu, aukli) par bērna atgriešanos bērnu dārzā pēc prombūtnes!
Kā arī paziņot par situāciju, ja bērns neierodas bērnu dārzā. 

Būsim saprotoši un palīdzēsim viens otram savu darbu organizēt pēc iespējas labāk!

Aktuāla informācija pirmsskolas izglītības iestādāžu vecākiem!

Labdien!
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka pirmsskolas izglītības iestādes šobrīd netiek slēgtas. Katram vecākam ir tiesības izlemt, vai viņa bērns apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi, tieši tāpēc ir pirmsskolas izglītības iestādē jāiesniedz rakstisks apliecinājums, kurā tiek norādīts,  ka:
1) bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas,
2) bērns nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem,
3) ka kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Ja vecākiem ir iespēja citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, tad bērns pirmsskolas izglītības iestādi neapmeklē, informējot pirmsskolas izglītības iestāde vadību.
Ja pirmsskolas izglītības iestāde konstatē apzinātu nepatiesas informācijas sniegšanu, tad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pantu var iestāties administratīvā atbildība.
Ja ir pieņemts lēmums, kas ir pretrunā ar 2020. gada 12.marta  Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lūdzam nekavējoties informēt Izglītības un zinātnes ministriju par šāda lēmuma iemesliem.

Ar cieņu
Dzintra Mergupe-Kutraite
Izglītības un zinātnes ministrijas
Izglītības departamenta
eksperte
Dzintra.Mergupe-Kutraite@izm.gov.lv
tālr.:  67047817

Svarīgākā un aktuālākā informācija par “COVID-19”:
http://izm.gov.lv/
https://www.twitter.com/IZM_gov_lv/
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/
https://www.draugiem.lv/izglitibaszinatnesministrija/
https://www.flickr.com/photos/izglitibas_ministrija/