Iestādes padomes nolikums

Apstiprināts arSalaspils PII “Daugaviņa”  vadītājas I. Ģēģeres Rīkojumu nr 12, no 28.01. 2009.

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa”

IESTĀDES PADOMES NOLIKUMS

Saulkalne

Izdots saskaņā ar

Vispārējās izglītības likuma 13. pantu

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Iestādes padome (turpmāk – Iestādes padome) .
 2. Iestādes padome darbojas saskaņā ar Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa”( turpmāk – iestāde) nolikumu un šo nolikumu.
 3. Iestādes padomes mērķis ir sekmēt pedagogu, bērnu vecāku, pašvaldības (dibinātāja), sabiedrības sadarbību, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmas kvalitatīvu īstenošanu.

II. Iestādes padomes darbības funkcijas un galvenie uzdevumi

4. Izstrādā priekšlikumus Iestādes attīstības plānam, Iestādes nolikumam, iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, ierosina Iestādes vadītājam nepieciešamās izmaiņas;

5. Piedalās izglītības procesa un tā rezultāta apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai;

6. Risina ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus;

7.Apkopo vecāku un kolektīva locekļu priekšlikumus Iestādes darbības uzlabošanai, izstrādā priekšlikumus administrācijai to realizēšanai:

7.1. Regulāri iepazīstas ar iestādes darbību un darba rezultātiem;

Lemj par vecāku iesaistīšanu saimniecisko jautājumu risināšanā;

7.2. Izsaka priekšlikumus par Iestādes budžeta plānošanu un noteikt iestādes budžeta līdzekļu izlietošanas prioritātes;

7.3. Izsaka priekšlikumus par Iestādes kolektīva morālo stimulēšanu;

7.4. Sekmē, lai pieņemtie lēmumi veicinātu Iestādes darbības uzlabošanu;

7.5. Veicina iestādes materiāli tehniskā bāzes pilnveidošanu un atjaunošanu;

7.6. Sekmē finansiālo līdzekļu piesaistīšanu iestādei, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu.

7.7. Sekmēt iestādes un sabiedrības sadarbību.

III. Iestādes padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība

 1. Padomi ievēl, aizklāti balsojot šādā sastāvā:

8.1. Iestādes vadītājs,

8.2. Vadītāja vietnieks izglītības jomā;

8.3. Bērnu vecāku pārstāvji no katras grupas, kurus uz 2 gadiem ievēl iestādes vecāku grupas kopsapulcē, nodrošinot pārstāvniecību no visām bērnu vecuma grupām;

8.4. 5  pedagogi, kurus uz vienu gadu ievēl pedagoģiskā padome;

8.5. Iestāde dibinātāja (pašvaldības) pārstāvis;

8.6. Medmāsa

9. Vecāku pārstāvji padomes sastāvā ir vairākumā. Vecāku pārstāvis padomē nevar būt pedagogs, kura bērns apmeklē iestādi.

 1. Iestādes padomes sastāvu apstiprina iestādes vadītājs.
 2. Iestādes padomi vada padomes priekšsēdētājs. Iestādes padomes priekšsēdētāju ievēl aizklāti balsojot no padomē ievēlētajiem vecākiem visi padomes locekļi.

 

 1. Padomes priekšsēdētājs:

12.1. organizē padomes darbu saskaņā ar padomes apstiprinātu darba plānu;

12.2. apstiprina padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada padomes sēdes;

12.3. izsaka priekšlikumus iestādes attīstības plānam;

12.4. sniedz pārskatu iestādes bērnu vecāku konferencē (kopsapulcē) par padomes darbu;

12.5. sadarbojas ar iestādes vadītāju un dibinātāju (pašvaldības) un saņem savas kompetences ietvaros ar iestādes darbību saistītos dokumentus un informāciju.

 

IV. Padomes darba organizācija

 1. Iestādes padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes (mācību) gadā. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.
 2. Iestādes padome lēmumus pieņem balsojot.
 3. Iestādes padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no padomes sastāva.
 4. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.
 5. Iestādes padomes sēdes protokolē, protokolista pienākumus veic vēlēts pedagogu pārstāvis.
 6. Iestādes padomes sēžu protokolus noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām un glabā saskaņā ar iestādes lietu nomenklatūru.
 7. Iestādes padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar padomes sēžu protokoliem.

V. Noslēguma jautājumi

20.Iestādes padomei nav tiesības atcelt un mainīt iestādes vadītāja lēmumus.

VI. Iestādes padomes nolikuma apstiprināšanas un grozījumu kārtība

21.Grozījumus Iestāde padomes nolikumā veic pēc padomes, vadītāja vai pedagoģiskās padomes ierosinājuma.

22. Iestādes padomes nolikumu un grozījumu tajos apstiprina vadītāja, iepazīstinot ar to padomes locekļus Iestādes padomē .

23. Grozījumus iestādes padomes nolikumā apstiprina iestādes vadītāja ar rīkojumu.