Kārtība, kā reģistrē obligātās apmācības bērnus par neierašanos izglītības iestādē

Apstiprināts ar Salaspils PII “Daugaviņa”

Vadītājas   I. Ģēģeres

Rīk. Nr. 26-10/3 no 17.09.2011.

 

„Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus vai pašvaldību, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”

 

Instrukcija izdota saskaņā ar MK noteikumiem nr 89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus vai pašvaldību, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 01.02.2011.

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus vai aizbildņus (personas, kas īsteno aizgādību) vai arī pašvaldību, ja izglītojamais bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē izglītības iestādi.

1.1. Noteikumi attiecas uz bērniem no piecu gadu vecuma.

2. Kārtība, kādā katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē:

2.1. Noteikt grupu pedagogus par atbildīgiem par bērnu apmeklētību.

2.2. Ja bērns bez attaisnojošiem iemesliem nav apmeklējis apmācību, grupas pedagogam nepieciešams telefoniskisazināties ar bērnu vecākiem un gūt informāciju par bērna neierašanās iemesliem (reģistrēt bērnu apmeklējuma žurnālā un veikt atzīmes par telefona vai mutiskās sarunas datumu, laiku, sarunas tēmu).

2.3. Ja grupu pedagogs nevar sazināties ar vecākiem un gūt informāciju par bērna kavējuma iemesliem, grupu pedagogiem nekavējoties nepieciešams par to ziņot sociālam pedagogam un iestādes vadītājai.

2.4. Ja izglītojamais vairāk kā 3 mācību dienas nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi, un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, iestādes vadītāja nekavējoties rakstiski ziņo pašvaldības izglītības pārvaldei par bērnu.

2.5. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, izglītības iestāde par to informē pašvaldības kompetentās iestādes.

2.6. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, izglītības iestādes vadītāja par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

3. Kārtība, kādā vecākiem nepieciešams informēt iestādi par to, ka bērns neapmeklēs iestādi:

3.1. Vecāks telefoniski vai mutiski ziņo iestādes medmāsai vai grupas skolotājai, par to , ka bērns neieradīsies iestādē ( konkrēti norādot dienu un neierašanās iemeslus).

3.2. Ja bērns kaut vienu dienu nav apmeklējis iestādi, vecākam rakstot vadītājai iesniegums, ir jāziņo par bērna kavējuma laiku un iemesliem.

3.3. Vecāku iesniegumus grupas pedagogi atdod grāmatvedībā, kur tie tiek reģistrēti un uzglabāti (1 gadu).

3.4. iestādes vadītāja ziņo pašvaldības izglītības nodaļai par bērnu kavējumiem un to iemesliem, saskaņā ar MK noteikumos noteikto kārtību.