Iekšējās kārtības noteikumi

I. Vispārīgie jautājumi

1.Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” (turpmāk- Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk- Noteikumi), izdoti saskaņā ar:

         Izglītības likuma 54.panta otro punktu, Vispārējās izglītības likuma trešās nodaļas 10.panta otro punktu,

           Bērnu tiesību aizsardzības likumu, MK 24.11.2009.not. Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” MK 20.11.2001. not. Nr.279 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” , MK noteikumiem nr 89. „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” no 01.02.2011.

           Salaspils novada domes Noteikumiem “Kartība, kāda Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”. 29.08.2012.

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” Nolikumu.

1.2.   Iekšējās kārtības noteikumi nosaka:

1.2.1. vispārīgos jautājumus,

1.2.2. audzēkņu, viņu vecāku tiesības,

1.2.3. audzēkņu un viņu vecāku pienākumus, izglītojamo uzvedības noteikumus,

1.2.4. izglītības procesa organizāciju,

1.2.5. Iestādes drošības un darba kārtības noteikumus (kārtību, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas, ugunsdrošības un evakuācijas plānu izvietojumu),

1.2.7. atbildību par noteikumu neievērošanu,

1.2.8. kārtību, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem.

 

II. Audzēkņu un vecāku tiesības

2. Audzēkņiem ir tiesības:

2.1.uz valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības apguvi,

2.2. iegūt mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību,

2.3. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Iestādē un tās organizētajos pasākumos, par psiholoģiski labvēlīgu un drošu vidi,

2.4. izglītošanās procesā izmantot iestādes telpas un mācību līdzekļus,

2.5. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem,

2.6. uz privāto dzīvi, korespondences noslēpumu personas neaizskaramību un brīvību un uz personiskās mantas neaizskaramību,

2.7. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas, attīstīt savas radošās spējas un   pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē,

2.8. atbilstoši savam vecumam, fiziskajai un garīgajai attīstībai uz atpūtu un brīvo laiku, tiesības piedalīties pasākumos, kā arī kultūras dzīvē,

2.9. ikvienam bērnam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu nodarbībās,

2.10. brīvi izvēlēties papildnodarbības, pārstāvēt iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, skatēs,

2.11. nepieciešamības gadījumā saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

 

2.4. Bērnam ir tiesības būt pasargātam:

 • no ekonomiskas ekspluatācijas, no nodarbināšanās bīstamos vai viņa veselībai, fiziskajai, psihiskajai vai tikumiskajai attīstībai kaitīgos apstākļos, nakts darbā vai tādā darba laikā, kas kavē viņa izglītošanos;
 • no fiziskas un garīgas ekspluatācijas, no seksuālas ekspluatācijas un pavedināšanas, kā arī citiem ekspluatācijas veidiem, kas jebkā varētu viņam kaitēt ;
 • no cietsirdīgas uzvedības, nedrīkst bērnu mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu;

 

3. Vecākiem ir tiesības:

3.1. izveidot vecāku padomi, kuras pārstāvji tiek iesaistīti iestādes padomes darbībā,

3.2. saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par Iestādes darbību un jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un attīstību, par savu bērnu zināšanu un uzvedības novērtējumu,

3.3. piedalīties visos pasākumos, sapulcēs, grupas vecāku sapulcēs un akcijās, ko rīko grupas pedagogi un pirmsskolas izglītības iestādes administrācija, kā arī darboties grupas un iestādes padomē,

3.4. izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paustattieksmi par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai, vēršoties pie grupas skolotājas un Iestādes vadītājas,

3.6. ierosināt iestādes nolikuma izmaiņas un papildinājumus.

 

III. Bērnu un vecāku pienākumi

4. Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis un viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.

4.1. Bērnu pienākumi:

–        ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, ir jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi,

–        ievērot izglītības iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus,

–        bērnam atkarībā no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt savu veselību, mācīties     atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai,

–        saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, ievērot izglītojamo uzvedības noteikumus izglītības iestādē un tās telpās,

–        bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses,

5. Vecāku pienākums ir stingri ievērot Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus:

–        sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu, darba vietu un sakaru līdzekļiem, par izmaiņām sniegt informāciju grupas skolotājai,

–        vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo pieskatīšanas vai personas, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes,

–        ja bērns neapmeklē iestādi, vecākiem jāinformē medmāsa vai grupas pedagogi,;

–        ja bērns izglītības iestādi nav apmeklējis vairāk nekā 3 mācību dienas un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde par to nekavējoties rakstiski informē pašvaldības izglītības pārvaldi;

–        nepieciešams regulāri iepazīties ar informāciju, kas izvietota iestādes gaiteņa un grupas vecāku informācijas stendā,

–        sniegt palīdzību Iestādes un teritorijas labiekārtošanā, sava bērna grupas telpu uzturēšanā kārtībā,

–        piedalīties un atbalstīt Iestādes organizētos pasākumus, piedalīties grupas vecāku sapulcēs,

–        ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem, sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem – bērniem un pieaugušajiem,

–        saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju, un mācīt to bērnam, atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā.

5.2. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā:

–        ienest, lietot, glabāt alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, gāzes baloniņus, gāzes pistoli, šaujamieročus un aukstos ieročus,

–        ienest pārtikas produktus un medikamentus,

–        nepieļaut savu mājdzīvnieku (piemēram, suņu) atrašanos Iestādes teritorijā,

–        lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot audzēkņus un Iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties.

6. Vecāku pienākumi – atvedot bērnu uz grupu:

6.1. Atvedot audzēkni uz Iestādi, vecāki ieved bērnu grupas telpās un paziņo grupas skolotājai par audzēkņa ierašanos. Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā grupas skolotāja neuzņemas atbildību par audzēkņa dzīvību un drošību,

6.2. Audzēkni uz Iestādi atved veselu, tīru, kārtīgu, ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu un higiēnas piederumiem, bērna virsdrēbes jāatstāj garderobē un jānomaina ielas apavi.

6.3. Par bērna izņemšanu no iestādes:

– iesniegumā par bērna uzņemšanu, vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt audzēkni no Iestādes,

– vecākiem savlaicīgi jāpaziņo grupas skolotājai, ja audzēkni no Iestādes izņems cita persona,

– vecāki nedrīkst uzticēt audzēkni no Iestādes izņemt personām jaunākām par 18 gadiem.

– nepieciešamības gadījumā vecāki raksta Iestādes vadītājai adresētu iesniegumu, kurā vecāks uzņemas   pilnu atbildību par audzēkņa drošību, veselību un negadījumiem, kas var atgadīties ceļā uz mājām,

– grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot audzēkņus personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki, kā arī jebkurai personai, kura pēc audzēkņa ieradusies reibuma stāvoklī.

7.   Ja audzēknis ir saslimis:

7.1. Ja audzēknis ir saslimis vai arī neapmeklēs Iestādi citu attaisnojošu iemeslu dēļ, vecāki, līdz plkst.9.00 paziņo par to iestādes medicīnas māsai, dežurējošajam darbiniekam vai grupas skolotājai (tālr.67948030; 67948250),

7.2. Ja audzēknis slimības dēļ Iestādi neapmeklē ilgāk par trīs dienām, pēc audzēkņa izveseļošanās vecākiem jāpaziņo par bērna ierašanos medicīnas māsai vai grupas skolotājai, vecāki iesniedz ārsta izziņu par audzēkņa veselības stāvokli,

7.3. Par regulāru vēlāku audzēkņa ierašanos – vecāki brīdina grupas skolotāju vai Iestādes vadītāju,

7.4.  Grupas telpās aizliegts lietot jebkura veida medikamentus, ja audzēknim Iestādē nepieciešams sniegt medicīnisko palīdzību, jāvēršas pie Iestādes medicīnas māsas,

7.5.  Gadījumos, kad audzēknim ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, Iestāde ziņo audzēkņa vecākiem un ātrai medicīniskai palīdzībai.

7.6.  Maksājumi par audzēkņa ēdināšanu veicami līdz katra mēneša 12. datumam:

 • maksājuma uzdevumā vecāki norāda audzēkņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, grupu un maksājuma mērķi – “ēdināšanas maksa par ( bērna vārds, uzvārds)”, norādot mēnesi. Maksājuma uzdevumus par audzēkņa ēdināšanu vecāki saglabā visu laiku, kamēr audzēknis apmeklē iestādi.
 • no maksas par ēdināšanu atbrīvo tikai audzēkņa slimības gadījumā, iesniedzot ārsta zīmi medmāsai vai iesniedzot vadītājai iesniegumu.

 

IV. Izglītības procesa organizācija

8. Pirmsskolas izglītības iestādes darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai:

 • Dienas grupās no pl. 7.00-19.00
 • Diennakts grupās pirmdienās no 7.00 līdz piektdienai pl. 19.00.

8.1.       Vecākiem bērni uz grupu jāatved līdz plkst. 8.30, lai nodrošinātu audzēkņu ēdināšanu un dalību nodarbībās,

8.2.       Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par stundu (Saskaņā ar Darba likuma 135. pantu).

8.3.       Vecāki brīdina Iestādes darbiniekus par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba dienas beigās;

8.4.      Ja izglītojamais nav ieradies iestādē uz mācību sākumu un iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, tad izglītības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem , lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu. Ja bērns neierodas uz apmācību un nav iespējams no vecākiem iegūt informāciju par bērna kavējuma iemesliem, tad iestāde par to nekavējoties rakstiski ziņu pašvaldības izglītības nodaļai.

 

9. Bērnu dienas režīma un ēdināšanas organizācija notiek saskaņā ar MK noteikumiem u.c. norm. dok.:

9.1.  Dienas režīms noteikts atbilstoši bērnu vecuma grupai, paredzot rīta vingrošanu un pastaigu svaigā gaisā.

9.2.  Pēc pusdienām bērniem tiek nodrošināta atpūta,

9.3.  Bērnu ēdināšana iestādē tiek organizēta bērnu grupās :

 • brokastis no pl. 8.30
 • pusdienas pl. 12.00
 • launags pl. 15.30
 • vakariņas (diennakts bērniem) pl. 19.00
 1. Bērnu izglītības procesa organizācijatiek īstenota saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas licencētām programmām:

pirmsskolas izglītības programma / programmas kods 01 01 1111/,

speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem /progr. kods 01015511/,

specialo izglītības programmu izglītojamiem ar jauktajiem traucējumiem /progr. kods 01015611/.

10.1.    Pirmsskolas grupu komplektēšana iestādē notiek saskaņā ar bērnu vecumu un Salaspils domes noteikto bērnu skaitu grupās.

10.2.    Nodarbību sākums katru dienu ir no pl. 9.00 un notiek saskaņā ar vadītāja apstiprināto nodarbību grafiku.

10.3.    Audzēkņiem, kas apmeklē piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanas programmu pamatizglītības apguvei, nodarbību apmeklējums ir obligāts.

10.4.    Mācību darbs notiek saskaņā ar nodarbību sarakstu un tematisko plānu, par nodarbību sākumu un nodarbību beigām atbildīgs pedagogs, kurš vada nodarbību.

10.5.    Nodarbību kopējais mācību ilgums dienā noteikts, saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un Iestādes licenci.

10.6.    Intensīvo mācību darbu (rotaļnodarbības) visai grupai kopumā un bērnu apakšgrupām organizē katru dienu, ar vidējo rotaļnodarbību ilgumu no 20 līdz 30 min., paredzot no 15 līdz 30 min. starplaiku.

10.7.    Nodarbības notiek grupu telpās ar izņēmumiem īpašos gadījumos (mūzika, sporta, filmas noskatīšanās, u.c.).

10.8.    Priekšpusdienas cēlienā grupās skolotāju vadībā tiek organizētas rotaļnodarbības, pastaigas Iestādes teritorijā un individuālais darbs ar audzēkņiem.

10.9.    Mācību gada laikā pedagogs plāno un organizē izglītojošo pasākumus par izglītojamo drošību, tematiskajās nodarbībās audzēkņiem tiek sniegta informācija par rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ūdens un ledus, ceļu satiksmes drošību un citiem drošības jautājumiem.

10.10.Nodarbību izmaiņas nākošai dienai vadītāja un metodiķe grupu telpās izliek līdz pl. 15.00;

10.11.Organizējot bērnu apmācību grupās, pedagogi ievēro instrukciju par drošību mācību telpās

10.12.Bērnu pastaiga tiek organizēta saskaņā ar dienas režīmu un pastaigu

 1. Pasākumu organizācija iestādē tiek veikta saskaņā ar instrukciju „Par drošību masu pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieki” un instrukciju „Par drošību sporta sacensībās un nodarbībās”.

11.1.    Pasākumi, kurus organizē citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, pulciņu nodarbības u.c.), notiek ārpus nodarbību laika.

11.2.    Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie audzēkņi, iestādes darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi un Iestādes vadītājas aicināti viesi.

11.3.Par audzēkņu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators, kura pienākumos:

–          pirms pasākuma pārliecināties par telpu tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam, atbilstību ekspluatācijas un drošības prasībām, kā arī saskaņot ar vadītāju pasākuma plānu, kurā norāda attiecīgā pasākuma norises laiku, vietu, apvieno darbinieku skaitu un veicamos drošības pasākumus,

–          organizējot masu pasākumus, informēt pašvaldības policiju par pasākuma norises laiku un vietu, un transportlīdzekļu kustību, ja tā var apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību .

11.4.Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem iestādē. Pasākumi ar audzēkņu piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām un atbildīgo grupas pedagogu pavadībā.

11.5.Visi pasākumi iestādē tiek organizēti ne vēlāk kā līdz plkst. 20.30.

 

V. Iestādes drošības un darba kārtības noteikumi

12. Iekšējās kārtības noteikumi un klāt pievienotās instrukcijas nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo uzturēšanās un drošība izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.

12.1. Iestādes darba kārtības noteikumi izstrādāti balstoties uz Iestādes nolikumu.

12.2. Drošības un darba kārtības jautājumu organizēšana iestādē:

Iestādes vadītāja:

 1. Kopā ar iestādes Darba drošības speciālistu:

–          ne retāk kā 1 reizi gadā veic apskati, lai novērtētu izglītības iestādes atbilstību drošības prasībām;

–          nodrošina, lai iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiktu ievērotas higiēnas prasības, civilās aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības un darba aizsardzības normas;

 1. Kopā ar vadītāja vietnieku izglītības jomā:

–             nosaka atbildīgos pedagogus par drošību ekskursijās, pārgājienos, sporta sacensībās un citos iestādes rīkotajos pasākumos un pedagogu skaitu, kam jāpiedalās attiecīgajā pasākumā;

 1. Ziņo pašvaldības policijai vai Valsts policijai, ja no darbiniekiem vai vecākiem ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot izglītības iestādē vai tās teritorijā;

Vadītāja vietnieks izglītības jautājumos:

–   mācību gada sākumā saskaņo ar vadītāju plānu par izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības pasākumiem un instrukcijām izglītības iestādē un kontrolē tā izpildi;

–   sadarbībā ar Darba drošības speciālistu, nosaka atbildīgos pedagogus par izglītojamo iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem;

 1. Evakuācijas plāni ir izvietoti Iestādes katrā stāva gaitenī, arī informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību.
  5. Atskanot trauksmes signālam, ja vecāks atrodas bērna grupā, nekavējoties jāatstāj Iestādes telpas pa evakuācijas izeju.
  6. Iestādē, lai aizsargātu bērnu dzīvību un veselību, tiek ievērotas sekojoši noteikumi/-instrukcijas: ugunsdrošības instrukcija; darba aizsardzības instrukcijas; civilās aizsardzības plāns; kārtība, organizējot pastaigas un ekskursijas ārpus Iestādes teritorijas;
  7. Instrukcijas izglītojamajiem: par drošību nodarbību telpās un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību; ugunsdrošībā; elektrodrošībā; pirmās palīdzības sniegšanā; par drošību ekskursijās un pārgājienos; drošībai Iestādes pasākumos; drošībai sporta sacensībās un nodarbībās

8. Pirms masu pasākuma apmeklējuma grupas skolotāja ar bērniem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par pārrunāšanas faktu skolotāja veic ierakstu nodarbību žurnālā. Par audzēkņu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators.
9. Pirms došanās ekskursijās, tālās pastaigās grupas skolotāja instruē bērnus par kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotāja veic ierakstu nodarbības žurnālā. Vienas grupas bērnus (līdz 20) pavada divi pieaugušie.
10. Sporta un mūzikas skolotāja iepazīstina ar kārtības noteikumiem zālē 1. un 2. semestra pirmās nodarbības laikā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotāji veic ierakstus nodarbību žurnālā.

11. Ekstremālās situācijās skolotāja sniedz pirmo neatliekamo palīdzību vai, ja nepieciešams, evakuē bērnus, skolotājas palīdze izsludina trauksmi un griežas pie Iestādes atbildīgā dežuranta pēc palīdzības. Pieaugušie rīkojas atbilstoši apstiprinātam plānam ārkārtas situācijās.
12. Nodrošinot sava bērna un citu bērnu drošību, pārbaudīt, ko bērns ņem līdzi uz Iestādi, pārbaudīt arī viņa kabatas. Nepieļaut ņemt līdzi durošus, ugunsnedrošus priekšmetus, kā arī medikamentus – tabletes.
13. Ja medikamenti, kurus izrakstījuši ārsti jālieto dienas laikā, uz Iestādi jāatnes recepte- ārsta norādījums par to, kā jālieto medikamenti un jāiesniedz kopā ar medikamentiem medmāsai.
14. Divriteņus, skuterus drīkst lietot izmantojot aizsargķiveres un aizsargus ceļiem un elkoņiem, braucot tikai pedagogu norādītajā āra teritorijā.
15. Iestādes darbinieki neatbild par dārglietām (ķēdītēm, auskariem, gredzeniem, utt.), ko bērns ir paņēmis līdzi uz Iestādi.
16. Ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

16.1. Pedagogs nekavējoties izolē viņu, izvedot blakus telpā un veicot nomierinošas pārrunas.
16.2. Nepieciešamības gadījumā bērns tiek nodots iestādes administrācijas vai atbalsta pedagogu uzraudzībā.
16.3. Administrācija informē vecākus un vienojas par nepieciešamo turpmāko sadarbību bērna uzvedības uzlabošanā. Ārkārtas situācijās ziņo palīdzības dienestiem.
16.4. Gadījumos, kad izglītības iestādē konstatē, ka izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, iestādes administrācija par to rakstiski informē Izglītības pārvaldi un Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centru, norādot iestādes veiktās darbības pārkāpumu novēršanai.

12.3.Drošības jautājumi iestādē

 • iestādē stingri jāievēro drošības noteikumi;
 • visām iestādes durvīm jābūt noslēgtām;
 • nepieciešamības gadījumā tiek izmantota zvana poga pie Iestādes ieejas;
 • vecāki, ieejot vai izejot no Iestādes teritorijas, aizver vārtus;
 • grupu telpu atslēgas pedagogs paņem no atslēgu novietnes un nogādā atpakaļ pēc nodarbībām;
 • pirmā stāva logiem īpaši siltajā gadalaikā jābūt droši noslēgtiem.

12.4. Iestāde nedrīkst atrasties atslēgta un atstāta bez atbildīgās personas uzraudzības;

12.5.Pie durvīm jābūt norīkotam dežurantam, kas pārredz nācējus un aizved apmeklētājus pie administrācijas.

12.6. Ārdurvju noslēgšanas laiki un kārtība, noteikti saskaņā ar dežurantu grafiku:

–   no 7.00 līdz 8.30     durvis ir atvērtas -bērnu vecāki atved savus bērnus (durvis uzrauga sētnieks),

–   no 8.30 līdz 10.30     durvis tiek aizvērtas (atbild medmāsa),

–   no 10.30 līdz 12.00   bērnu grupu pastaiga (durvis atver pēc pedagogu lūguma),

–   no 12.00 līdz 15.00   durvis tiek aizvērtas (atbild dežurējošais darbinieks),

–   no 16.00 līdz 19.00   durvis tiek atvērtas – bērnu vecākiem un grupām, kuras dodas pastaigā iestādes āra teritorijā (atbild dežurējošais darbinieks, dežūru grafiks saskaņots ar iestādes vadītāju),

–   no 19.00 līdz rīta 7.00   durvis noslēgtas – atbild apsargs.

13. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas

13.1. Iestādei piederošas personas ir: Iestādes darbinieki, audzēkņi un audzēkņu vecāki.

Iestādei nepiederošās personas- apmeklētāji.

13.2.         Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, griežas pie Iestādes vadītājas pieņemšanas laikā, vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku.

13.3.                         Apmeklētāju pārvietošanās iestādē:

–   apmeklētāju pārvietošanās iestādē pieļaujama tikai dežūrējošā darbinieka pavadībā, apmeklējumu saskaņojot ar administrāciju – vadītājas vietnieku saimnieciskajā darbā vai vadītāja vietnieku izglītības jomā;

–   administrators vai dežūrējošais darbinieks pavada apmeklētāju pie amatpersonas vai pēc personas noskaidrošanas uz bērnu drupu;

–   vecāku pieņemšana notiek saskaņā ar pieņemšanas grafiku, kurš izlikts uz ziņojuma dēļa;

13.4. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta apliecību un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi.

 1. Ugunsdrošības un evakuācijas plānu izvietojums

14.1. Katrs darbinieks tiek iepazīstināts ar ugunsdrošības un evakuācijas normām un izpildi. Katrs pedagogs ir atbildīgs par bērnu drošību ārkārtas situācijās.

14.2.    Katru gadu grupas bērni nodarbībās tiek iepazīstināti ar ugunsdrošības un elektrodrošības normām.

Vienu reizi gadā iestādē tiek organizēta evakuācijas apmācība pedagogiem un tehniskajam personālam.

14.3.    Evakuācijas plāni ir izvietoti katrā Iestādes stāvā pie izejas.

14.4.    Informācijas stendā ir izvietota instrukcija par rīcību ugunsgrēka gadījumā un rīcības plānu ar     nozīmētām atbildīgām personām par plāna izpildi.

14.5.    Katrā gaitenī ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti un ir nozīmēti atbildīgie darbinieki.

14.6.    Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota pie tālruņa Iestādes vestibilā un katrā grupā pirmsskolas pedagogu grupu žurnālā.

14.7.    Instrukcijas par bērnu drošību, elektrodrošību, ugunsdrošību un pirmās palīdzības sniegšanu ir izvietotas katrā grupā vecāku informatīvajā dokumentu mapē.

 

VI. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

 1. Noteikumu ievērošana vecākiem ir obligāta.

15.1.    Noteikumu neievērošanas gadījumā:

–   grupas skolotāja vai Iestādes vadītāja var izteikt mutisku aizrādījumu;

–   grupas skolotāja vai Iestādes vadītāja var veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;

–   vadītāja var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par audzēkņa atskaitīšanu no Iestādes;

–   būtisku vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā vadītāja var ziņot policijai.

–   gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits Iestādes darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu Iestādes vadītājai.

15.2. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem pret audzēkņiem, Iestāde sazinās ar vecākiem un nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

15.3. Vadītājai ir tiesības bez brīdinājuma atskaitīt audzēkni no Iestādes:

–        ja pēc vietas piešķiršanas Iestādē bērna vecāki viena mēneša laikā neierodas Iestādē ar iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādē (vieta tiek piešķirta nākošajam rindā esošajam bērnam, saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību);

–        ja audzēknis vienu mēnesi bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē Iestādi;

–        ja vecāki divu mēnešu laikā nesamaksā par audzēkņa ēdināšanu;

 

VI. Kārtība, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem

16. Pirms bērna uzņemšanas Iestādē vecāki iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina to ar savu parakstu iesniegumā par bērna uzņemšanu.

16.1. Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, par ko vecāki parakstās grupas sapulces protokolu žurnālā.

16.2. Noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties informācijas stendā vecākiem- gaitenī, kā arī katrā grupā vecāku informācijas mapē.

16.3. Informācijas stendā vecākiem ir izvietota informācija par Iestādes vadītājas, kasiera, grāmatvedes un speciālo pedagogu pieņemšanas laikiem.

 

VII. Iekšējo kārtības noteikumu apstiprināšanas un grozīšanas kārtība

17. Iekšējos kārtības noteikumus izstrādā iestādes vadītāja kopā ar Iestādes padomi. Iekšējās kārtības noteikumus apstiprina vadītāja ar rīkojumu.

 1. Grozījumus iekšējās kārtības noteikumos veic pēc Iestādes padomes vai kopsapulces priekšlikuma.
 2. Grozījumus noteikumos apstiprina iestādes vadītāja ar rīkojumu.