Pedagoģiskā darba virzieni

Pirmsskolas izglītības iestādes „ Daugaviņa” vīzija iekļauj:

pirmsskolas, vides un vecāku pieprasījuma mērķus

Iestādē realizējam sekojošās izglītības programmas:

pirmsskolas izglītības programma / programmas kods 01 01 1111/,

speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem /progr. kods 01015511/,

           – specialo izglītības programmu izglītojamiem ar jauktajiem traucējumiem /progr. kods 01015611/

Bērna attīstības būtība pirmsskolā ir ietverta viņa attīstības veselumā un rūpēs par veselību, fizisko un psihisko labklājību.

Galvenie Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” darba virzieni darbā ar pirmsskolas vecuma bērnu:

  1. Bērnu veselība un fiziskā attīstība– nodrošināma ar regularitāti un racionalitāti uzturā: atpūtas, aktīvas darbošanās un augstas kustību aktivitātes maiņu atbilstoši bērna individualitātei un veselības stāvoklim;
  2. Bērnu domāšanas un kognitīvo procesu attīstība – balstoties uz katra bērnu individuālo attīstību.
  3. Bērnu socializācijas nodrošināšana un sekmēšana – saskarsmes spēju attīstība bērnam ar bērnu, bērnam ar vecākiem un pieaugušajiem.

Pirmsskolas prioritātes:

  1. Vispusīga pirmsskolas vecuma bērnu izglītošana, kas paredz fizisko, garīgu, estētisko un sociālo attīstību;
  2. Ir pieejama iekļaujošā izglītība bērniem ar runas, valodas un jauktajiem traucējumiem, nodrošinot katram bērnam individuālo pieeju un darbu, kas veicinātu bērnu attīstību.
  3. Pirmsskolas un sabiedrības procesu attīstības veicināšana- iestāde, kā kultūras centrs Saulkalnē:

–        pirmsskolas vecuma bērnu socializācijas veicināšana: bērnu aktīva iesaistīšanās un piedalīšanās pasākumos Saulkalnes, Salaspils un Vislatvijas mēroga pasākumos;

–        sabiedrisko pasākumu apmeklējums un piedalīšanās sabiedriskās norisēs, iepazīšanās ar Latviešu nacionālajām tradīcijām.

  1. Sadarbība ar vecākiem- partnerattiecību veidošana iestādes darbiniekiem un vecākiem, kas sekmētu kopīga mērķa sasniegšanu – vispusīgu bērna izglītošanu.
  2. Pirmsskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, radot optimālus apstākļus darbam un pedagoģiskā procesa organizēšanai.
  1. Pedagogu un iestādes personāla tālākizglītība atbilstoši iestādes kopējam mērķim un nepieciešamai kvalifikācijai;
  2. Vienotas iestādes darbības nodrošināšana, balstoties uz kopīgu mērķu un prioritāšu izpratni, kuras galvenais mērķis – pirmsskolas vecuma bērna apmācības un aprūpes nodrošinājums.

Pirmsskolas mācību programma