Pie Saulkalnes bērnudārza “DAUGAVIŅA” lepni plīvo Ekoskolu Zaļais karogs

olimpiskadiena2017piidaugavina4000web-82

2017.gada 12.septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Vides izglītības fonda Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. 132 Latvijas skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu. Mūsu bērnudārzs “Daugaviņa” saņēma savu pirmo Zaļo karogu.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau 15 gadus. Ekoskolu programmā visā pasaulē ir iesaistītas vairāk nekā 49 000 skolas (no pirmsskolām līdz pat augstskolām). Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņem Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir VARAM, IZM un citu valsts institūciju, kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

PII “Daugaviņa” šajā programmā darbojas jau 5 gadus. Ieejot iestādē, kuras mastā plīvo starptautiski atzītais Zaļais karogs, ziniet, ka apmeklējat iestādi, kurā ekoloģijas un vides problemātika nav sveša. Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās izglītības iestādes, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā un par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā iestādē un tās apkārtnē, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības.

Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas koordinatori Daniels Trukšāns un Edmunds Cepurītis mācību gada izskaņā viesojās PII “Daugaviņa”. Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar PII “Daugaviņa” Ekoskolas programmas pasākumiem, rīcībām un aktivitātēm, vērtēja skolas vides pārskatu un vides rīcības plāna veidošanu. Ekoskolai jāatbilst arī labas pārraudzības un rīcības izvērtēšanas principiem, nepieciešama ekoloģijas sasaiste ar mācību procesu un saturu, notiek pirmsskolas kolektīva, vecāku un sabiedrības iesaiste. “Zaļais karogs ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē,” – uzsver programmas īstenotāji.

Lai iestāde varētu pretendēt uz ekoskolas nosaukumu, darbā bija jāiesaistās visam bērnudārza kolektīvam – gan skolotājām, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem un bērniem. “Zaļā karoga iegūšanā ir jāiesaistās visiem – tas ir liela darba rezultāts.” Iestādē notiek vides sakopšanas talkas, ģimenes piedalījušās makulatūras un bateriju vākšanas akcijās. Gadā, kad mūsu bērnudārzs bija izvēlējies pētīt meža tēmu, pedagogi izgatavoja īpašas plāksnītes ar koku nosaukumiem, ko izvietoja bērnudārz teritorijā, pētīja un analizēja apkārtējās vides daudzveidību un aizsardzību, plakātus ar tēmu aprakstiem un darba rezultātiem izvietojām Saulkalnes filiālbibliotēkā. Ekoskolā bērni mācās šķirot atkritumus, taupīt siltumu un elektroenerģiju, ūdens resursus, piedalās apkārtnes un Daugavas izpētē un sakopšanā.

 

Ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, var iesaistīties Ekoskolu programmā. Prieks, ka Ekoskolu programmā ir iesaistījušies arī mūsu draugi no Salaspils PII “Atvasīte”. Vides izglītības fonds šīm skolām nodrošina metodisko materiālu vides izglītības īstenošanai skolā, kā arī sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Turklāt dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībai, kurā pirmsskola atrodas, jo sabiedrības līdzdalības veicināšana ir viens no nozīmīgākajiem Ekoskolu programmas aspektiem, un izglītības iestādes ciešā sadarbībā ar vietējo pašvaldību mērķtiecīgi īsteno aktivitātes, kas veicina efektīvu apkārtējās vides pārvaldību.

„Šī diena mums ir nozīmīga, jo mastā tika celts Zaļais karogs, kas simbolizē mūsu tiekšanos uz zaļu dzīvesveidu. Zaļais karogs tiek piešķirts par vislabākajiem sasniegumiem, ieviešot Ekoskolas programmas prasības, un ir prestiža vides kvalitātes zīme, kas tagad plīvos arī pie Salaspils novada PII “Daugaviņa”. Šis statuss ir ilgstoša darba rezultāts un īpašs paldies par to jāsaka pedagogiem, bērnu vecākiem, kas pamudinājuši savus bērnus rīkoties ekoloģiski.”– stāsta PII “Daugaviņa” vadītāja Inga Ģēģere.

Paldies vecākiem, kolēģiem par atsaucību, līdzdarbošanos un ieinteresētību mūsu kopīgajā darbā. Ceram uz Jūsu atbalstu arī turpmāk. Tikai visi kopā varam paveikt patiesi lielas un svarīgas lietas. Paldies!

PII “Daugaviņa” vad.vietn.pedagoģiskajā darbā Lolita Krole