Aktuāli

SVEICAM BĒRNUS, VECĀKUS, IESTĀDES DARBINIEKUS UZSĀKOT JAUNO MĀCĪBU GADU!

Uzņemšana Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa”  2020. gadā.

Uzņemšana Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” no 23.05.2020 notiek tikai attālināti.

3. uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

  • IESNIEGUMU ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ieskenētu dzimšanas apliecību;

Lai pieteiktu bērnu Salaspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa”, vecāki uz iestādes e-pasta adresi pii.daugavina.info@gmail.com nosūta:

vai

  • nofotografētu vai ieskenētu iesniegumu un dzimšanas apliecību.

Tiem, kas dokumentus iesnieguši parakstītus ar elektronisko parakstu, klātienē dokumenti atkārtoti nav jāiesniedz!

Ārkārtas situācijai beidzoties,  vecākiem, kuri iesūtīja ieskenētus vai fotografētus dokumentus, no 10. jūnija līdz 16. jūnijam no plkst. 9:00 līdz 17:00 personīgi jāiesniedz un jāuzrāda dokumentu oriģināli:

1. iesniedz vadītājai adresētu iesniegumu ;

2. uzrāda bērna dzimšanas apliecību;

Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) jāiesniedz pirmsskolā klātienē līdz 31.augustam.

Vasaras saulgrieži PII “Daugaviņā”

IESNIEGUMS VASARAI!

Pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas, saistībā ar Covid-19 izplatību, ar 30.04.2020 Salaspils domes sēdes lēmumu jautājumā „Par izmaiņām pašvaldībā pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklēšanas kartību 2020. gada vasaras periodā” un izpilddirektora rīkojumu nr. ADM/1-25/20/130, no 07.05.2020,  noteikts:
nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību atbilstoši vispārējai kārtībai, kas nosaka, ka:

  • pirmsskolas iestāde „ Daugaviņa” strādās visus vasaras mēnešus;
  • Grāmatvedība izrakstīs  vecākiem rēķinus pēc faktiskā apmeklējuma, atbilstoši vispārējai kārtībai.

    Lai nodrošinātu bērnu grupu komplektēšanu jūnija mēnesī, lūdzu, līdz š.g. 20. maijam sniedziet informāciju par nepieciešamību apmeklēt PII „Daugaviņa”  aizpildot iesniegumu,  kurā tiek norādītas konkrētās apmeklējuma dienas.

Iesniegumu aizpilda elektroniski ŠEIT vai papīra formātā, kuru iesniedz  iestādes vadītājai vai iestādes vadītājas vietniekam.

IR JĀPAZIŅO PAR BĒRNA ATGRIEŠANOS BĒRNU DĀRZĀ!

Valstī esošās ārkārtas situācijas dēļ, lūgums vecākiem LAICĪGI informēt iestādes darbiniekus (medmāsu, grupas pedagogu, aukli) par bērna atgriešanos bērnu dārzā pēc prombūtnes!
Kā arī paziņot par situāciju, ja bērns neierodas bērnu dārzā. 

Būsim saprotoši un palīdzēsim viens otram savu darbu organizēt pēc iespējas labāk!

INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai
Metodiskie ieteikumi valsts noteiktās ārkārtas situācijas laikā
Valsts izglītības satura centrs 2020.gada 19.martā

MĀCĪBU PROCESA NODROŠINĀŠANA
Turpmāk doti ieteikumi skolām, skolotājiem un vecākiem sekmīga mācību procesa plānošanai un īstenošanai
attālināti ārkārtas situācijā.
Tālākus papildinājumus un ieteikumus skatīt: www.visc.gov.lv , www.skola2030.lv.
Izglītības iestādi slēdz uz laiku. Skolu neapmeklē visi skolēni.
Pedagogi atbilstoši mācību priekšmetu programmai izstrādā apguves plānu konkrētai klasei, lai skolēni patstāvīgi apgūtu mācību vielu. Pedagogi strādā (klātienē vai attālināti), nodrošinot mācību procesu. Īpaša uzmanība
pievēršama bērnu drošības jautājumiem.
Pirmsskolas izglītības iestādē (5-6 gadus veciem bērniem)
Izveido regulāras saziņas iespējas ar vecākiem – kā skolotājs nodos ziņu un kā vecāki informēs skolotāju par
bērna mācībām:
• e-pasts,
• Whatsapp grupa,
• konkrēts laiks, kad var sazvanīties vai paņemt materiālus no bērnudārza.
Sagatavo ieteikumus vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās.
Sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem /rotaļdarbībām, kopīgas darbošanās iespējām, kurus bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks.
Sagatavo nepieciešamo materiālu sarakstu no jau mājās esošajiem, saites uz video, attēliem, receptēm u. tml.
Sagatavo ieteikumus / komentārus par vēlamajām darbībām un to, kā izmantot ierastās ikdienas darbības (piemēram, ēdienreizes, veļas mazgāšana, mājas uzkopšana) mācībām.

Dabaszinātņu joma 

1,5 – 3 gadi

Mācību joma Aktivitātes
Dabaszinātņu joma · Kopā ar bērnu aplūkojiet dažādus priekšmetus un mudiniet viņu sašķirot priekšmetus pēc noteiktas pazīmes (piemēram, viegli, gludi utt.), kā arī mudiniet bērnu nosaukt, no kāda materiāla tie gatavoti (piemēram, stikla, papīra, koka, akmens). Saudzējot dabu, varat kopā šķirot atkritumus (piemēram, papīru, plastmasu)!

· Sagatavojiet bļodiņas ar pupām, zirņiem, smiltīm, akmentiņiem vai pogām un mudiniet bērnu ņemt pogas, pupas, zirņus, pārlikt, pārbērt tās citā bļodiņā. Līdzīgi arī ar ūdeni – mudiniet bērnu pārliet to no viena trauka otrā.

· Kopā ar bērnu vērojiet dažādas dabas parādības (piemēram, lietu, sniegu, vēju, varavīksni, miglu, zibeni) un lūdziet bērnam tās nosaukt un raksturot ar dažiem vārdiem.

· Dodoties pastaigā, rosiniet bērnu ieklausīties dabā dzirdamajās skaņās – putnu balsis, lapu čaboņa, suņu rejas, vēja gaudošana utt. Mudiniet bērnu nosaukt apkārtnē esošos dzīvniekus.

· Kopā ar bērnu izveidojiet un uzstādiet putnu barotavu, ja tas ir iespējams, ieberiet dažādas sēkliņas, graudus, riekstus, un vērojiet putnu ēšanas paradumus, noskaidrojot kopā ar bērnu, kas putniem garšo labāk.

· Ejot pastaigā vai dodoties piknikā ar bērnu, vērojiet un palīdziet bērnam iepazīt nekaitīgos kukaiņus (piemēram, skudras, zirnekļus, bizbizmārītes, sliekas, dažādus tārpus). Tāpat arī mudiniet bērnu iepazīt tuvumā esošos augus, ļaujot tos pataustīt, pasmaržot, ja tas ir iespējams un tas nav indīgs augs.

· Pavadot laiku pie ezera vai upes, sagatavojiet bērnam “makšķeri” (nepieciešams: nūja, aukla, magnēts). Nūjas vienā galā piesieniet auklu, bet otrā – piestipriniet magnētu. Izklājiet segu un noberiet uz tās sīkus metāla priekšmetus un rosiniet bērnu tos “izzvejot”.

3 – 5 gadi

Mācību joma Aktivitātes
Dabaszinātņu joma · Piedāvājiet bērnam dažādu materiālu un formu priekšmetus (papīra, plastmasas, akmens, koka) un rosiniet viņu tos kārtot pēc materiāla, veidot no tiem kādu zīmējumu, būvēt kādu konstrukciju, savienot, izlikt dažādas formas (piemēram, zivi, koku, saulīti).

·Pastaigas laikā salasiet kastaņus, zīles, čiekurus, pēc tam mudiniet bērnu veidot dekoratīvus elementus pēc dotā uzdevuma vai pēc brīvas izvēles (piemēram, pa apli liek 2 čiekurus, 6 zīles un 1 kastani).

· Esot kopā ar bērnu pie jūras, upes, ezera vai citas ūdenstilpnes, rosiniet bērnu apskatīt smiltis un akmeņus, grupēt akmeņus pēc formas vai krāsas, samitrināt smiltis. Mudiniet bērnu izteikt domas par novēroto, nosaukt smilšu un akmeņu raksturīgākās īpašības.

· Siltās dienās mudiniet bērnu veidot mākslas darbus uz sausa asfalta, uz koka sētas vai dariet to kopā ar bērnu, izmantojot dažāda lieluma otas. Efekts nav ilglaicīgs, bet interesants ar to, ka visu laiku darbs jāatjauno vai to ātri var pārtaisīt citādāku.

· Dodoties pastaigā ar bērnu, vērojiet dažādas virsmas – līdzenas un nelīdzenas. Rosiniet bērnu pamanīt šīs virsmas, atšķirt tās. No dabas materiāliem mudiniet bērnu izveidot līdzenas un nelīdzenas virsmas, tās šķirojot.

· Kopā ar bērnu vērojiet dažādas dabas parādības (piemēram, lietu, sniegu, vēju, varavīksni, miglu, zibeni) un lūdziet bērnam tās nosaukt un īsi raksturot, sasaistot ar gadalaiku.

· Kopā ar bērnu vērojiet debess ķermeņus (Mēness, Saule, zvaigznes) un rosiniet bērnu tos nosaukt un minēt raksturīgākās pazīmes (piemēram, krāsu, spožumu, formu).

· Apskatiet apkārtni un apspriediet ar bērnu, kas tajā atrodas augstu, zemu un pa vidu! Noskaidrojiet, vai debesis, mākoņi, saule un vējš ir augstu! (Vai vējš var būt arī zemu? Un kur ir koku galotnes? Cik augstu lido dzērvju kāsis? Kādas dzīvas būtnes dzīvo dažādos līmeņos? Ko tās dara, kā kustas?) Pavaicājiet bērnam, kā viņš/viņa kustētos, ja atrastos ļoti augstu, augstu, zemu vai pa vidu! Mudiniet bērnu eksperimentēt ar dejošanas un sportošanas kustībām!

· Ejot pastaigā vai dodoties piknikā ar bērnu, vērojiet un palīdziet bērnam iepazīt apkārtnē sastopamos dzīvniekus, augus, sēnes. Mudiniet bērnu stāstīt par novēroto un nosaukt redzētos augus, dzīvniekus sēnes. Ja ir iespējams, mājās parādiet attēlus vai video ar dzīvniekiem, augiem vai sēnēm un lūdziet bērnam tos nosaukt un raksturot vai atskaņojiet audio ierakstus un lūdziet bērnu atpazīt dzirdēto dzīvnieku.

· Kopā ar bērnu izrunājiet cilvēka rūpes par augiem un dzīvniekiem (par barošanu, kopšanu, attieksmi) un drošības noteikumus, kas jāievēro saskarsmē ar augiem, sēnēm un dzīvniekiem. Mudiniet bērnu izteikt savu viedokli par drošību un kopā ar bērnu vienojaties par citiem noteikumiem, kurus bērns ievēros (piemēram, neplūkt nezināmu augu, jautāt vecākiem pirms sēņu grozā ielikt kādu sēni u.c.).

· Mudiniet bērnu rūpēties par mājas telpaugiem (laistīt tos, stādīt, pārstādīt u.c.) un stāstīt par paveikto, skaidrot, kāpēc viņš/viņa dara konkrētās darbības (laista, stāda, pārstāda u.c.).

· Mudiniet bērnu mest atkritumus tiem paredzētajās vietās. Saudzējot dabu, varat kopā šķirot atkritumus (piemēram, papīru, plastmasu)!

· Pastaigu laikā mudiniet bērnu savākt pamanītus atkritumus un iemest tuvākajā atkritumu urnā.

 5 – 6 gadi

Mācību joma Aktivitātes
Dabaszinātņu joma ·  Kopā ar bērnu novērojiet augu, dzīvnieku un sēņu pazīmes, salīdziniet augus, dzīvniekus un sēnes savā starpā.

·  Vērojiet ar bērnu smilšu, mālu, akmeņu un ūdens struktūru, salīdzinot tos (berams, lejams, smags, viegls utt.). Palīdziet bērnam eksperimentēt un vērot ūdens īpašības (sasaldējot ūdeni, vārot ūdeni).

·  Piedāvājiet bērnam dažādu materiālu un formu priekšmetus (papīra, plastmasas, akmens, koka) un rosiniet viņu tos salīdzināt, raksturot to īpašības un izmantošanas iespējas.

·  Dodoties pastaigā ar bērnu, līdzi ņemiet A4 lapas un krītiņus. Nonākot parkā vai mežā, katrs var izvēlēties savu koku, vēlams dažādus. Protams, vispirms jānoskaidro kā katru koku sauc, pēc kā to var pateikt. Varat palīdzēt uzrakstīt uz lapas koka nosaukumu, ja bērns to vēl nespēj. Pēc tam katrs dodas pie sava izvēlētā koka. Pieliekot lapu pie koka stumbra un turot krītiņu guļus, katrs ”uzkrāso” koka mizas faktūru. Pēc tam var faktūras salīdzināt, izpētīt. Kopīgi var šos kokus izmērīt ar sprīžiem, plaukstām, soļiem. Var visa ģimene apķerties ap koku un skatīties, vai tas izdodas.

·  Kopā ar bērnu vērojiet debess ķermeņus (Mēness, Saule, zvaigznes) dažādās diennakts daļās (rīts, diena, vakars, nakts) un mudiniet bērnu raksturot tos.

·  Dodoties pastaigā ar bērnu, vērojiet dažādas virsmas – līdzenas un nelīdzenas. Rosiniet bērnu pamanīt šīs virsmas, atšķirt tās.

·  Mainoties gadalaikiem, laikapstākļiem, diennaktij, mudiniet bērnu stāstīt par novērotajām pārmaiņām dabā.

·  Dodoties uz/no bērnudārzu, pārrunājiet ar bērnu norises dabā, laikapstākļos, dzīvnieku un cilvēku ikdienā. Lūdziet bērnam salīdzināt rītu ar vakaru, vakardienu ar šodienu. Ieklausīties putnu balsīs un atdarināt tās, ievērot apģērba maiņu gadalaikos, sētnieku darbu un darbarīkus – krītošas lapas vai sniega šķūrēšana utt.

·  Piemājas lielākajā peļķē ļaujiet bērnam peldināt dažādu materiālu “kuģīšus” un kopā pētiet, kas peld, kas grimst utt.

·  Dodoties pastaigā ar bērnu, varat uzspēlēt dažādas spēles, kas attīstīs bērna vērīgumu, analītiskās prasmes (piemēram, nosauksim skaļi visas lietas, kas sākas ar burtu…(izdomā katrreiz citus burtu); kurš pirmais ieraudzīs kaut ko…( zilu, sarkanu utt.); kurš ieraudzīs kaut ko apaļu, trijstūrainu…; šodien nosauksim visas lietas, kas gatavotas no stikla, plastmasas…; šodien sauksim lietas, kas noderētu mums mājās, ciemos ejot…). Pēc pastaigas novēroto vai piedzīvoto var attēlot zīmējumos vai arī pastaigas laikā nosauktās lietas var ar telefonu nofotografēt, izprintēt un veidot kolāžas.

·  Kopā ar bērnu pārrunājiet drošības noteikumus, kas jāievēro saskarsmē ar augiem, sēnēm un dzīvniekiem un ik pa laikam pārliecinieties, ka bērns tos saprot un ievēro.

·  Mudiniet bērnu izmest atkritumus tiem paredzētajās vietās.

·  Saudzējot dabu, kopā šķirojiet atkritumus (piemēram, papīru, plastmasu) un māciet bērnam taupīt materiālus (piemēram, papīru) un dabas resursus (piemēram, ūdeni)!

·  Iesaistiet bērnu apkārtnes sakopšanas darbos – grābt lapas ar grābekli, apliet puķes, ar lāpstu tīrīt sniegu u.c. Esiet saprotoši, jo bērnam ne vienmēr tas izdosies tik labi, kā vēlētos, taču praktiska darbošanās palīdzēs bērnam šīs prasmes attīstīt!

·  Kopā ar bērnu izstrādājiet un pārbaudiet drošu ceļu uz bērnu dārzu. Izstaigājiet, pārrunājiet un tad vakarā kopīgiem spēkiem izgatavojiet drošā ceļa karti. Tas būs gan interesanti, gan noderīgi. Pārrunājiet arī drošības noteikumus, kas jāievēro ceļā.

·  Kopā ar bērnu sagatavojaties ģimenes vakariņām – iepērkoties vakariņām, bērns var palīdzēt Jums izvēlēties veselīgus produktus, meklēt konkrētos pārtikas produktus veikalos, izlasot to nosaukumus. Pēc veikala apmeklēšanas kopā gatavot – griezt, svērt, mizot (piemēram, no kartupeļu mizām var arī veidot zupas nosaukumu). Pēdējais posms – galda klāšana, ko uzticiet bērnam, palīdzot nostiprināt zināšanas par galda piederumu izvietojumu.

 

Sociālā un pilsoniskā joma

1,5 – 3 gadi

Mācību joma Aktivitātes
Sociālā un pilsoniskā joma ●Rosiniet bērnu ģērbjoties nosaukt ķermeņa daļu, ko apģērbj (kājā velku zeķi, lieku galvā cepuri, rokās uzvelku cimdus). Var izmantot skaitāmpantiņus. Varat aicināt bērnu skatīties spogulī un nosaukt sava ķermeņa daļas.

● Mudiniet bērnu atkārtot savu vārdu, kā arī sauciet bērnu vārdā, lai viņš/viņa uz to atsaucas.

●Piedāvājiet materiālus pogāšanai, siešanai, vēršanai, locīšanai (piemēram, aiciniet uz apavu auklas uzvērt pogas vai krellītes). Māciet, kā sakārtot novilkto apģērbu uz krēsliņa vai kopā apģērbu nolieciet tam paredzētajā vietā.

●Rosiniet bērnu apģērbties un noģērbties pašam/pašai, mudiniet bērnu apģērbties pareizā secībā (zeķubikses, bikses u.tml).

●Piedāvājiet bērnam dažāda lieluma karotes un traukus – aiciniet pareizi satvert karoti no apakšas un pārliet ūdeni vai pārbērt graudiņus vai  pupas no viena trauka otrā.

● Pēc rotaļām kopā ar bērnu nolieciet rotaļlietas tām paredzētajā vietā.

●Palīdziet bērnam ievērot vienkāršus kārtības noteikumus (piemēram, pēc ēšanas savu bļodiņu aiznest uz virtuvi).

●Māciet bērnam cieņpilnu attieksmi  pret citiem cilvēkiem, dzīvniekiem (piemēram, neļaut sist ģimenes locekļiem, mājdzīvniekam).

●Slavējiet bērnu par konkrētām lietām, ko viņš ir labi paveicis vai īpašībām, vai kas viņam/viņai piemīt. Izvairieties no vispārīgām uzslavām, piemēram, laba meitene, gudrs zēns, ja tas neatspoguļo bērna darbību, uzvedību.

●Ļaujiet bērnam kļūdīties un lūgt palīdzību, kad tā ir nepieciešama. Rādiet bērnam piemēru, ka jāprot pieņemt palīdzība.

●Kad kāds cits ir sāpināts, māciet bērnam žēlot un samīļot.

●Ļaujiet bērnam garlaikoties! Garlaicība rosina bērna fantāziju un bērns atrod sev patīkamu nodarbi.

   3 – 5 gadi

Mācību joma Aktivitātes
Sociālā un pilsoniskā joma ●Aiciniet bērnu nosaukt savu vārdu, uzvārdu.

● Kopā ar bērnu aplūkojot ģimenes foto, aiciniet bērnu nosaukt ģimenes locekļu vārdus un uzvārdus, viņu profesijas vai nodarbošanos.

●Kopā  ar bērnu izveidojiet kalendāru (zīmē, līmē fotogrāfijas, ieraksta vārdu un uzvārdu), kurā atzīmē ģimenes locekļu vārda un dzimšanas dienas.

● Kopā ar bērnu spēlējiet galda spēles, piemēram, ,,Cirks”, ,,Ričuraču”.

● Ikdienas situācijās ģimenē, pievērsiet bērnu uzmanību labai un sliktai rīcībai saskarsmē ar citiem, komentējiet to un pārrunājiet ar bērnu, kā būtu jārīkojas pareizi. Mudiniet bērnu, ja ir izdarīta slikta rīcība, palīdzēt vai meklēt palīdzību pie pieaugušā.

● Kopā ar bērnu sakārtojiet rotaļlietas un instrumentus. Māciet bērnu nolikt vietā paņemtās lietas.

●Kopā ar bērnu pārrunājiet dažādas emocijas vai arī, kad bērns izjūt kādu emociju, runājiet par to, lai bērns spētu tās atšķirt (piemēram, prieks, dusmas, bēdas).

●Mudiniet bērnu, ja viņš veic kādu uzdevumu, tikt ar to galā pašam/pašai, meklējot arī dažādus risinājumus darbības veikšanai.

●Pārrunājiet ar bērnu, kā rīkoties sliktas pašsajūtas vai nedrošas situācijas gadījumā. Pēc laika pārjautājiet, kā jārīkojas, lai pārliecinātos, ka bērns tiešām zina, kur vērsties pēc palīdzības.

● Kopā ar bērnu izveidojiet viņa istabas vai mājas noteikumus, kuri bērnam ir jāievēro. Varat kopā uzzīmēt plakātu ar noteikumiem, lai tos vizualizētu. Svarīgi, lai bērns uzklausa un pieņem Jūsu piedāvātos noteikumus, kā arī pats piedāvā savus noteikumus. Mudiniet bērnu tos ievērot!

● Pārrunājiet ar bērnu, kas jāievēro, rīkojoties ar karstiem šķidrumiem un priekšmetiem, kā arī nezināmām vielām, piemēram, medikamentiem, sadzīves ķīmiju. Pēc laika pārjautājiet bērnam, kā jārīkojas.

● Aiciniet tuvākajā apkārtnē un attēlos vērot valsts karogu, nosaukt tā krāsas; apmeklējiet svētku parādi.

● Mudiniet bērnu sakārtot savu darbavietu pēc darba.

● Palīdziet bērnam apģērbties.

● Mudiniet un māciet bērnam pareizi turēt un lietot galda piederumus, kopā klājiet galdu.

●Ja dodaties izbraucienā ar velosipēdiem, ar savu piemēru rādiet, cik svarīgi ir vilkt galvā aizsargķiveri.

5 – 6 gadi

Mācību joma Aktivitātes
Sociālā un pilsoniskā joma ●Kopā ar bērnu klājiet galdu, izkārtojot galda piederumus, salvetes. Bērnam ļaujiet saklāt svētku  galdu, izrotāt telpu. Palīdziet bērnam apgūt un ievērot manieres pie galda, piemēram, sakošļāt ēdienu ar aizvērtu muti, pietur ēdienu vajadzības gadījumā ar dakšiņu un sagriež ar nazi.

●Pārrunājiet ar bērnu ģimenes svētku tradīcijas, tās apkopojiet, veidojot plakātu.

●Kopā ar bērnu izstaigājiet (izbrauciet ar sabiedrisko vai auto) ceļu uz skolu un mājup,  pievēršot bērna uzmanību apkārtnē nozīmīgajiem objektiem. Lai bērns ceļu labi iegaumētu, to ir ieteicams darīt regulāri!

●Bērnam palīdziet no galvas iemācīties mājas adresi un vecāku telefona numuru.

● Kopā ar bērnu vērojiet  apkārtnē, attēlos, filmās un citur dažādus cilvēkus un viņu emocijas. Aiciniet bērnu raksturot savas izjūtas ikdienas situācijās (priecājos, bēdājos, dusmojos u. c.). Runājiet ar bērnu par dažādām emocijām, nosauciet  savas un citu emocijas, rosiniet bērnu runāt par viņa emocijām.(Kā tu šobrīd jūties? Kā tu jūties,  kad esi saņēmis sev patīkamu lietiņu? Kā tu jūties, kad  tev kaut kas sāp? Kā tu jūties, kad esi priecīgs, laimīgs? utt.)

●Pārrunājiet  ar bērnu  un pievērsiet uzmanību drošībai ikdienas dzīvē, laukumiņā uz ielas, kad jāvēršas pēc palīdzības. Sarunā ar bērnu noskaidrojiet, kuros gadījumos un kāpēc jāvēršas pie pieaugušā pēc palīdzības. Piedāvājiet rotaļā izspēlēt dialogus, kuri reālajās dzīves situācijās palīdzēs sev un citiem izvairīties no apdraudējuma.

●Iepazīstiniet bērnu ar glābšanas dienestu pamatfunkcijām. Noskaidrojiet, kā rīkoties droši, kā saņemt nepieciešamo palīdzību, kuros gadījumos zvanīt uz ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.

●Kopā ar bērnu aplūkojiet attēlus un videoierakstus par Latviju. Stāsiet un jautājiet bērnam par Latviju (kartē var sameklēt Latviju, stāstīt par robežvalstīm, par laukiem, upēm, ezeriem, dažādu tautību cilvēkiem).

●Pārrunājiet, kā cilvēki Latvijā svin svētkus. Pastāstiet, ka 18.novembris ir Latvijas dzimšanas diena. Stāstiet, kas dzīvo Latvijā, un kāds ir mūsu valsts karogs, himna. Pastāstiet, ka ar cieņu jāizturas pret valsts simboliem.

● Kad bērns mājās paveicis kādu darbiņu, lūdziet viņam/viņai par to pastāstīt, kā arī dot novērtējumu par savu darbu – kas izdevās labi, ko nākamreiz darīs citādāk.

●Kad spēlējat kopīgu spēli, lūdziet bērnam izskaidrot spēles noteikumus.

●Pārrunājiet ar bērnu mājas kārtības noteikumus un drošības noteikumus un mudiniet bērnu tos ievērot.

●Ļaujiet bērnam patstāvīgi apģērbties (sasiet apavus, aiztaisīt rāvējslēdzēju, sapogāt pogas), pārbaudīt sava apģērba kārtību.

Informācija par skolnieku pieteikšanos mācībām

Salaspils 1. vidusskolā dokumentu iesniegšana uz 2020./2021.m.g. 1. klasi

Uzņemšana 1. klasē 2020./21. m. g. Salaspils 1. vidusskolā notiek tikai attālināti no 23.03.2020. plkst. 8.00 līdz 5.06.2020.
Lai pieteiktu bērnu mācībām 1. klasei, vecāki nosūta iesniegumu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, un ieskenētu dzimšanas apliecību; vai nofotografētu, vai ieskenētu iesniegumu un dzimšanas apliecību uz  skolas e-pasta adresi pieteikumi@s1vsk.lv .

Iesnieguma veidlapa pieejama skolas mājas lapā www.s1vsk.lv

Ārkārtas situācijai beidzoties, līdz 5.06.2020. vecākiem, kuri iesūtīja ieskenētus vai fotografētus dokumentus, personīgi  jāiesniedz un jāuzrāda dokumentu oriģināli; visiem vecākiem jāiesniedz bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) un izziņa no PII .

Skolas administrācija

 

METODISKĀ DIENA PII DAUGAVIŅA

2020.09.03. Metodiskā diena Salaspils PII “Daugaviņa”

Kā jebkurai pārmaiņai, kas prasa pārvērtēt, apzināties un nostiprināt noteiktas pedagoģiskās prakses, bērnudārzos tiek pievērsta pastiprināta uzmanība jauno kompetenču mācību satura ieviešanai, mācību jomu, caurviju prasmju, vērtību un tikumu attīstīšanai. Skolotājas gūst idejas pirmsskolas mācību vides iekārtošanā atbilstoši jaunajai kompetenču pieejai. Pilnveido zināšanas ieviešot darbā jauno kompetenču izglītības modeli. Lai pilnveidotos, ir nepieciešams dalīties pieredzē ar citām pirmsskolām, plānot, ieraudzīt un izvērtēt savu un citu paveikto.

2020 gada 9.martā Salaspils pirmsskolu pedagogi un izglītības speciālisti tikās PII “Daugaviņa”. Metodiskajā dienā, tikās  ar jaunā izglītības modeļa izstrādātāju un programmas aprobētāju, eksperti Initu Irbi. Metodisko dienu apmeklēja 22 novada izglītības speciālisti. Salaspils pirmsskolu pedagogi vēroja integrētās rotaļnodarbības, mācību vides iekārtošanu mācību procesa īstenošanai.

Iestādes vadītāja I. Ģēģere stāstīja par idejām un ieguldīto darbu veidojot Dabas taku, kurā bērni pēta, izzina dabas daudzveidību, kukaiņus un augus. Āra vide, kurā bērni rotaļājas ar prieku, veic pētījumus un eksperimentē, bērni izzina apkārtējo pasauli un Dabas taka pilda āra klases funkcijas. Šādas metodes veicina bērnu vispārēju attīstību un jēgpilnu mācīšanos.

Pēc nodarbību un teritorijas apskates notika vērtīga un interesanta pedagogu un izglītības speciālistu pieredzes apmaiņa un diskusijas par vēroto. Skolotājas uzdeva jautājumu par caurviju prasmju integrēšanu mācības procesā, sasniedzamo rezultātu un bērnu zināšanu novērtēšanu. Skolotājas guva jaunu pieredzi vērojot atklātās nodarbības uzzināja, papildināja zināšanas par Caurviju prasmēm un Vērtēšanas metodēm pirmsskolā.

Šādi pieredzes apmaiņas pasākumi nodrošina profesionālu atbalstu pedagogiem jaunā izglītības programmas satura ieviešanā un īstenošanā. Pirmsskolu speciālistu tikšanās un konsultācijas ļauj skolotājām labāk izprast jauno mācību metožu praktisko pielietojumu, mērķtiecīgāk veidojot jauno pieeju pirmsskolu apmācības procesā, balstoties uz bērnu vecumposma īpatnībām un atbilstību sabiedrības vajadzībām. Rezultātā novada pirmsskolas pedagogi saņēmuši metodisko atbalstu jaunās kompetenču pieejas ieviešanā.

Vad.vietn.ped.darbā Lolita Krole